blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

Az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz környezetvédelmi engedélyének módosítása

Közzétéve: 2022-08-08

A Pest Megyei Kormányhivatal a következő hirdetményt teszi közhírré: 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából az Utiber Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) által benyújtott kérelemre, az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz vonatkozásában PEIKTF/444-10/2018. számon kiadott környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) előtt PE/KTF0/3735/2022. számon közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Eljáró hatóság megnevezése, elérhetősége: 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Pest Megyei Kormányhivatal Országos Hulladékgazdálkodási Főosztály 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Telefon: 06-1-224-9103, Telefax: 06-1-224-9163, e-mail: jho@pest.gov.hu Ügyiratszám: PE/KTFO/3735/2022. 

Az ügy tárgya: 
Az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz vonatkozásában PE/KTF/444-10/2018. számon kiadott környezetvédelmi engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása 

Kérelmező:
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 

Ügyvintézési határidő:
60 nap. 

A kérelem beérkezésének időpontja:
2022. július 7. Az eljárás megindulásának és az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2022. július 8. 

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Akr.) 50. § (5) bekezdésében felsorolt időtartamok. 

 

Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: 

Az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakaszra kiadott Engedély a Vác és Rétság (47+000 - 65+041,4 km sz.) közötti nyomvonal szakaszra és az azt közvetlenül követő Rétság és országhatár (0+000 - 23+363 km sz.) közötti nyomvonal szakaszra vonatkozik. 

Jelen eljárás tárgya a Vác és Rétság (47+000 - 65+041,4 km sz.) közötti nyomvonal szakasz módosítása.

 

Az Engedélytől való tervezett eltérések az alábbiak: 

  • a Rétság elkerülő (55+500 – 65+494,80 km sz. között) szakaszon a nyomvonal vonalvezetése megváltozott, így a csomópontok, műtárgyak, stb szelvényezése is megváltozott
  • a keresztmetszeti kialakítás változott (a koronaszélesség 24,60 m helyett 20 m)
  • az érintett szakaszon a csomópontok kialakítása megváltozott
  • a völgyhidak hossza és darabszáma megváltozott,
  • a becsült forgalmi adatok frissítésre kerültek,
  • a nyomvonal által érintett helyrajzi számok is pontosodtak 

 

A nyomvonal által érintett települések:
Vác, Szendehely, Berkenye, Nőtincs, Nógrád, Rétság, Bánk, Borsosberény, Tereske, Pusztaberki, Horpács, Nagyoroszi, Patak, Drégelypalánk, Hont 

A módosítás által érintett települések:
Berkenye, Nőtincs, Tolmács, Nógrád, Rétság és Bánk 

 

 

Hatásterületek

 

Levegőtisztaság-védelem: 
A hatásterületek meghatározásakor a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14. pont a) b) c) pontjait használta a környezeti hatásvizsgálat. 

Az építési fázis hatásterülete 1044 méterben állapítható meg szálló por (PM10) komponenst figyelembe véve a legterhelőbb munkafázis során (útépítés - földmunka). Legközelebbi lakott terület ~500 méter távolságban található a nyomvonaltól; a becsült számítások alapján ebben a pontban az egészségügyi határértéket meghaladó terhelés nem várható. A tervezett műszaki intézkedésekkel (locsolás, fedés, organizáció stb.) a levegőterhelés jelentős mértékben csökkenthető. A 2. sz. főúton megjelenő építéshez kapcsolódó szállítási forgalom (kb. 80-150 tehergépjármű/nap) a főút emisszióját jelentős mértékben nem növeli meg. 
A távlati terhelés közvetlen hatásának vizsgálata a legforgalmasabb szakaszon (M2 gyorsforgalmi út Nőtincs - Rétság között) történt, az NOx mint mértékadó komponens hatásterülete 4,5 méterben állapítható meg; a vonatkozó határérték pedig már az útpálya területén belül teljesül. A közvetett hatásterület vizsgálatánál megállapításra került, hogy a beruházás következtében két szakaszon várható forgalmi növekmény: a 2115 j. út kb. 200 méteres szakszán a tervezett M2 - 2 sz. főút között, ahol lakott terület nincs a közelben; illetve a 2116. j. úton Romhány és Bánk között, ahol a növekmény várhatóan csekély mértékű lesz, így nem befolyásolja érdemben a kibocsátási értékeket.
A korábbi hatástanulmányban bemutatott állapothoz képest a nyomvonal Nőtincs és Bánk környezetében minimálisan messzebb kerül a településektől. Rétság – Pusztaszántó településrésznél a jelenleg tervezett nyomvonal a település beépítésre szánt területétől kb. 370 méterre halad el (a korábbi nyomvonal az épületekhez közelebb haladt el), így a lakott területek környezetében a korábbiakban tervezett állapothoz képest kedvezőbb hatás várható. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 
Az építési tevékenység zajvédelmi hatásterülete földmunka (nagyobb volumenű: útépítés) esetén lakóterületek irányába: 242 m, üdülőterület irányába: 410 m; földmunka (kisebb volumenű: közművek kiváltása) esetén lakóterületek irányába: 192 m, üdülőterület irányába: 327 m; közművek fektetése, oszlopok állitása esetén lakóterületek irányába: 237 m, üdülőterület irányába: 402 m; aszfaltozás esetén lakóterületek irányába: 261 m, üdülőterület irányába: 441 m;. A legközelebbi lakóterület 500 méterre (Pusztaszántó), a legközelebbi üdülőterület 550 méterre (Bánk) található az építési területtől, az építési munkák zajvédelmi hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület. 
A közvetlen zajvédelmi hatásterületet az IMMI zajtérképező szoftverből exportált isophon görbéből állították elő. A zajvédelmi hatásterület az átnézeti helyszínrajzon került ábrázolásra. Az átnézeti helyszínrajz alapján a zajvédelmi hatásterületen belül zajtól védendő épületek találhatók, a vonatkozó zajterhelési határértékek a dokumentáció számításai alapján nagy biztonsággal teljesülnek. 

A közvetett zajvédelmi hatásterület meghatározásakor a teljes térség forgalmi viszonyai megvizsgálásra kerültek. Minden útszakaszon kiszámításra kerültek a távlati, beruházás megvalósulása melletti, illetve a távlati, beruházás megvalósulása nélküli állapotok zajterhelései (7,5 méteres távolságban az egyenértékű A-hangnyomásszintek éjjel). A dokumentáció vizsgálatai alapján megállapítható, hogy az M2 gyorsforgalmi út tervezett szakaszának módosítás szerinti megépülése esetén szinte minden vizsgált útszakasz mellett változatlan, vagy csökken a zajterhelés. A 2 sz. főút mentén nagymértékben, több mint 10 dB-lel csökken a zajterhelés. Növekmény a 2115 j. út rövid (M2 gyorsforgalmi út - 2 sz. főút között) szakaszán várható, azonban zajtól védendő létesítmény ezen szakasz közelében nincs. További kismértékű (0,5 dB) növekmény várható a 2116 j. úton Romhány-Bánk közötti szakszán. A dokumentáció vizsgálatai alapján a lakóterületek mentén a tervezett módosítás hatására kedvezőbb lesz a zajterhelés, védelmi intézkedés nem szükséges. 

 

Természetvédelem:
Közvetlen hatásterület: A létesítmény által közvetlenül igénybevételre kerülő, az építési munkálatokkal közvetlenül érintett terület, ami az útpálya burkolt felülete, a földmű, a kapcsolódó tereprendezés, továbbá a vízelvezető árkok területe. Élővilágvédelmi szempontból közvetlen hatásterületként a kisajátítási terület került meghatározásra. 

Közvetett hatásterület: Az élővilágra gyakorolt zavaró hatások a különböző élőhelyek és fajok érzékenysége szerint eltérő. A gerinctelen fajok, valamint hüllők és kétéltűek tekintetében a nyomvonal melletti 100-100 m széles sáv került részletesen vizsgálatra, a szomszédos élőhelyek (növénytársulások) és gerinces fajok esetében a zavarásból adódó hatások a leendő út két oldalán mintegy 150-150 m széles sávban jelentkezhetnek. A nyomvonal módosított szakasza nem érint országos jelentőségű védett természeti területet és „ex lege" védett természeti területet. A helyi jelentőségű védett természeti területek közül a Nőtinicsi-víztározó Természetvédelmi Terület az 57+875 - 58+110 km szelvények térségében a nyomvonal közelében, attól kb. 100 m-re található. Natura 2000 jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület nem érintett a nyomvonal módosuló szakaszával, a legközelebbi Natura 2000 terület a szakasz déli végpontjától több mint 1 km távolságra található (HUDI20008 Börzsöny). Natura 2000 különleges madárvédelmi területek még nagyobb távolságban találhatók, a legközelebbi a HUDI 10002 Börzsöny és Visegrádi-hegység, a módosuló nyomvonalszakasz déli szakaszától mintegy 5 km-re van. 

 

Tájvédelem: 
Közvetlen hatásterület: A létesítmény által közvetlenül igénybevételre kerülő, az építési munkálatokkal közvetlenül érintett terület, ami az útpálya burkolt felülete, a földmű, a kapcsolódó tereprendezés, továbbá a vízelvezető árkok területe. Tájvédelmi szempontból közvetlen hatásterületként a kisajátítási terület került meghatározásra. 

Közvetett hatásterület: a zöldfelületi rendszer és ökológiai hálózat elemeinek átvágása miatt, a természeti rendszerekre gyakorolt hatások területe, tájszerkezetre és tájhasználatra gyakorolt hatások területe. Az útpálya burkolt felületének kialakítása, valamint a földművek eltérő, extrém élőhelyi adottságú növényborítása miatt csökken a biológiailag aktív felület, amelynek aránya, valamint megoszlása – a meglévő, igénybevételre kerülő zöldfelületek szerint - az egyes nyomvonalszakaszokon eltérő mértékű. Tájszerkezeti és tájhasználati szempontból azon területrészek tartoznak a hatásterületbe, amelyeknél a területhasználati lehetőségek módosítása, korlátozása, zavarása következik be. 

Tájképi hatásterület az a tájrészlet, ahonnan a létesítmény látható, illetve ahol az út megépítése tájképi változást okoz. 

A korábban tervezett és a módosított nyomvonal-változatok között érdemi különbség nem tehető sem a terület igénybevétel, sem a tájjelleg változás és a tájképben bekövetkező változások szempontjából. 

 

Nemzetközi eljárás: 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 12-15. §-ok szerinti eljárás nincs folyamatban. 

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helye: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek 

(A környezetvédelmi hirdetmények menüpont a Kormányhivatal honlapján a hasznos linkek között érhető el.) 

 

Tájékoztatás, észrevételek, kérdések: 
Az ügyfél jogosult az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tenni, valamint az Ákr. 33-34. §-aiban foglaltak szerint iratbetekintési jogával élni. 

Az érintett települések jegyzői biztosítják a betekintés lehetőségét a kérelem és mellékletei elektronikus példányába. A betekintés módjáról az érintett települési önkormányzat jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

A 314/2005. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján érintett nyilvánosság az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a tárgyi eljárásban hozott döntés kihat, vagy kihathat, vagy amely a tárgyi eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt, ideértve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi szervezetet is. 

Az Ákr. 10. §-a alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 98. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. 

Mindezek alapján az eljárás során ügyféli jogállás megállapítására az erre irányuló kérelem alapján van lehetőség. A kérelemben meg kell jelölni, és igazolni kell, hogy a kérelmező mely jogát vagy jogos érdekét érinti közvetlenül az ügy. Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. 

Az eljárásra vonatkozó észrevételt a jelen hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához. 

 

Az eljáró hatóság döntési lehetőségei: 
A környezetvédelmi hatóság a Kvt. 71. § (1) bekezdése alapján az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal kiadja a tevékenység megkezdéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

További hirdetmények

helykitolto kép

Igazgatási szünet a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségein 2022. dec. 27. és 30. között

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Borsosberény Község Önkormányzatával és Tolmács Község Önkormányzatával közösen fenntartott Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalban - a Hivatal székhelyén és kirendeltségein egyaránt 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.
helykitolto kép

Hulladékszállítási rend - 2023. I. félév

Kommunális, házhoz menő csomagolási (szelektív) és zöldhulladék szállítási rend.
helykitolto kép

Tájékoztatás községi zárlat feloldásáról

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) egy nőtincsi méhészetben felderített fertőzés - mézelő méhek nyúlós költésrothadása – miatt Bánk község teljes közigazgatási területére 2022. szeptember 9. napjától községi zárlatot rendelt el.
A zárlat a Hatóság NO-01/EBAO/00991-2/2022. számú, 2022. november 21. napján kelt határozatával feloldásra került.
helykitolto kép

2022. évi népszámlálás – Pótösszeírás

Ha még nem vett részt a népszámlálásban, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban november 21. és 28. között!
A pótösszeírásban azoknak kell részt venniük, akik a népszámlálási kérdőívet se online, se számlálóbiztos segítségével nem töltötték ki.
A népszámlálásban való részvétel törvényi kötelezettség.
helykitolto kép

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatás - 2022

A Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás során a lakosok és érintettek közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
helykitolto kép

Képviselőtestületi közmeghallgatás - 2022

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, amelynek keretében a lakosok és érintettek a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.
helykitolto kép

Arany János Tehetséggondozó Program tehetséges, rászoruló középiskolás tanulók részére

Tisztelt Szülő!
Kedves Leendő Középiskolás Diák!
Kérjük, szánjanak néhány percet a továbbtanulást segítő Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) által a tehetséges, ám rászoruló tanulóknak és családjaiknak nyújtott lehetőségek megismerésére.
helykitolto kép

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Bánk Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
helykitolto kép

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára

Bánk Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

Ügyfélfogadási idő változás az Önkormányzati Hivatalban

Az Önkormányzat hivatala 2022. október 3-tól határozatlan ideig kizárólag kedden és szerdán (amennyiben az nem munkaszüneti nap) tart ügyfélfogadást, a hét többi munkanapján a hivatal zárva tart és sürgős esetben az alábbi telefonszám hívható: + 36 30 428 6180.
helykitolto kép

Tájékoztatás lakossági barnakőszén igény felmérésről

Az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energia árak drasztikusan megemelkedtek. A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Tájékoztató a többgenerációs családi házban élők családok rezsicsökkentésével kapcsolatban

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek (nem a lakásban élők!) számáról annak érdekében, hogy a lakossági fogyasztó igénybe vehesse a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó, kedvezménnyel elszámolható földgáz mennyiséget.
helykitolto kép

Népszámlálás - 2022

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, és nyerjen 100 000 Ft-os ajándékutalványt!
helykitolto kép

Községi zárlat mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt

Bánk község teljes közigazgatási területére 2022. szeptember 9. napjától mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt községi zárlatot rendelt el a járási főállatorvos.

Az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz létesítésére kiadott környezetvédelmi engedély módosítása

Határozat az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz létesítésére a PE/KTF/444 10/2018. számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában...
helykitolto kép

A földgázszolgáltatás Bánkon 2022. szeptember 28-án 8.00-16.00 óráig szünetel

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Földgázszállító Zrt. által a távvezetéken és a gázátadó állomáson végzett karbantartási munkák miatt Bánk községben a  földgázszolgáltatás 2022. szeptember 28-án (szerda) 8.00 órától 2022. szeptember 28-án (szerda) 16.00 óráig SZÜNETEL. 
helykitolto kép

Tájékoztatás a KATA adózás új szabályairól

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény („új KATA” törvény) 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény II. fejezete hatályát veszti. Minden „régi KATA” szerint adózó számára ezen adózási forma 2022. augusztus 31. napjával megszűnik. A megszűnéssel kapcsolatban az önkormányzati adóhatóság felé az adózóknak nincs külön ...

Óvoda-, és iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére igényelhető egyszeri rendkívüli támogatás

Bánk Község Önkormányzata a Bánk községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bánk településen élő óvodás gyermek szülője vagy törvényes képviselője részére, valamint általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő (vagy törvényes képviselő) részére az óvoda-, és iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére egyszeri rendkívüli támogatást nyújt.

Tájékoztató a 2020. nov. 4-e és 2022. jún. 30-a között lejáró egészségügyi szolgáltatásra és a közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatban

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokra, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, illetve azok felülvizsgálataira speciális rendelkezések voltak irányadóak. A 2020. november 4-e és 2022. június 30. nap között lejáró egészségügyi szolgáltatásra és a közgyógyellátásra való jogosultság lejártának végső ...

Tájékoztató az Ukrajnából Magyarországra érkező magánszemélyek idegenforgalmi adó alóli mentesüléséről

Azon magánszemélyek, akik 2022. február 24-én vagy azt követően érkeztek Magyarországra Ukrajnából, s ott az érkezést megelőzően jogszerűen tartózkodtak, nem alanyai az idegenforgalmi adónak, más szóval a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezéseinek a személyi hatálya nem terjed ki rájuk.

1

2 3 4 5

© Bánk Község Önkormányzata - 2022