blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

Pályázati felhívás házi segítségnyújtás - gondozó munkakör betöltésére

Közzétéve: 2021-08-02

Bánk Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
házi segítségnyújtás - gondozó munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege
Részmunkaidő, heti 25 órás.

A munkavégzés helye: 
Nógrád megye, 2653 Bánk.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek önálló életvitelének fenntartása szükségleteinek megfelelően, lakásán, saját lakókörnyezetében történő biztosítása: a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés, a háztartási tevékenységben való közreműködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtás, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése, az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, a gondozási és ápolási feladatok elvégzése, a szociális segítés körébe tartozó feladatok ellátása. Személyi higiénével kapcsolatos feladatok, a gondozási környezetben végzendő feladatok ellátása, élelmezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, egészségügyi feladatok ellátása, szociális ügyintézés, érdekvédelem, kapcsolattartás a háziorvossal. A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, pénzkezelés. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 • középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló végzettség, 
 • büntetlen előélet 
 • magyar állampolgárság 
 • cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • házi segítségnyújtásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 • a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. augusztus 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzes Klára nyújt, a 35342806 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Bánk Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2653 Bánk, Hősök tere 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BA/515/2021, valamint a munkakör megnevezését: házi segítségnyújtás - gondozó. 
 • Személyesen: Pénzes Klára, Nógrád megye, 2653 Bánk, Hősök tere 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A döntésről a pályázók telefonon keresztül vagy írásban kapnak értesítést. 

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Bánk Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. augusztus 2. 
 • Bánk Község Önkormányzat honlapja - 2021. augusztus 2. 
 • https://kozigallas.gov.hu/  - 2021. augusztus 2. 

További hirdetmények

helykitolto kép

Egyéni gazdaságok összeírása

2021. november 15. – december 15.
A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

A 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.

Tájékoztatás szálláshely minősítéssel kapcsolatban szálláshely-szolgáltatók részére

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. szeptember 1-jei hatállyal bevezette a szálláshely-minősítés intézményét. Az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi-és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
helykitolto kép

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.
helykitolto kép

Felhívás Bánk község településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk Önöket Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezési dokumentációjának közzétételéről.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1-2.§-a alapján Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés elektronikus úton történik.
Az elektronikus véleménynyilvánítás a ...

Pályázat pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére.

DTkH Nonprofit Kft ügyfélkapcsolati pont nyílik Rétság településen

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft. Rétság településen minden hónap harmadik péntekén 10:00-18:00 óra közötti időtartamban ügyfélkapcsolati pontot nyit meg a szolgáltatási területein élő lakosok és közületek részére.
helykitolto kép

Tájékoztató ebösszeírásról

Bánk község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak ...

A földtulajdonosi gyűlésen elfogadott határozatok - 2021. április 6.

Készült a 12553260 kódszámú FTK 2021. április 6. napján megtartott gyűlésén.
helykitolto kép

Tapossa laposra! - A szelektív hulladék tömörítésének fontosságáról

Fontos előrelépés a hulladékkezelésében, hogy ma már minden háztartásból szelektíven is gyűjtik a szemetet, így azt újra lehet hasznosítani. Ha valóban felelősen gondolkozunk a környezetünk védelméről és megőrzéséről, akkor a szemét gyűjtését és tárolását is tudatosan kell végeznünk, annak érdekében, hogy az azt elszállító és feldolgozó szervezetek is hatékonyan, és valóban környezetbarát módon végezhessék a munkájukat.

Óvodai beiratkozással kapcsolatos részletes tájékoztató a 2021/2022 nevelési évre

A Bánki Törpe Óvoda sok szeretettel várja az óvodás gyermekeket. Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10.) EMMI határozatra hivatkozva a 2021/2022 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik (...)

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Bölcsődei ellátás igénylése

A szülők vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
helykitolto kép

Tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról 

2021. április 1-től az házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének rendszere módosul. 

Felhívás a településkép védelméről szóló helyi rendelet módosításának partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.
helykitolto kép

Kincskereső élménytábor 8-12 éves gyerekek számára Bánkon!

Bánk és környéke számos kincset rejteget a közelmúltból, és a távoli múltból.  A táborban ezekből szeretnénk ízelítőt adni neked: bekukucskálhatsz egy régen élt család otthonába, megismerheted hogyan éltek 100-150 éve a gyerekek, megmutatjuk a föld mélyének millió éves titkait, barlangok és víznyelők mesés világát.
helykitolto kép

Elektronikus fizetési szolgáltatás – tájékoztató

Tájékoztató és felhasználói útmutató az önkormányzathoz történő fizetési kötelezettségek elektronikusan történő teljesítéséről.

Lomtalanítás 2021.

A lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen,  maximum 2 m3 hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás  igénybevételére. 
helykitolto kép

Hulladékgyűjtési rend 2021. január - március

Bánk Község Önkormányzatának 2021. évi első negyedéves hulladékgyűjtési rendje

1

2 3

rendelési idő

H-P:
15:30-17:30

Szombat:
7:30-8:30

Vasárnap:
Zárva

elérhetőségek

Tel: 
+ 36 30 464 5021

E-mail:
emailcim@email.hu

A rendelő címe:
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 36.
 

© Bánk Község Önkormányzata - 2021