blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

A földtulajdonosi gyűlésen elfogadott határozatok - 2021. április 6.

Közzétéve: 2021-04-15

HATÁROZATOK KIVONATA készült a 12553260 kódszámú FTK 2021. április 6. napján megtartott gyűlésén

(A kivonat ide kattintva letölthető)

 

TGY/2021.04.06./1. sz. Határozat
A földtulajdonosi gyűlés a jelenléti ív és a regisztrációs eljárás alapján a részvételi jogosultságokat és képviseleti jogokat (meghatalmazások érvényességét) jóváhagyja, elfogadja. 

TGY/2021.04.06./2/1. sz. Határozat
Ülés tisztségviselői: Levezető elnök és jegyzőkönyvvezető: dr. Barna Kornél József Jegyzőkönyv hitelesítő 1.: Borka Róbert Jegyzőkönyv hitelesítő 2.: Virsinger Viktor Javasolt személyek szóban úgy nyilatkoznak, hogy a megválasztást elfogadják. 

TGY/2021.04.06./2./2. sz. Határozat
A földtulajdonosi gyűlés a szavazólapok kiosztását, egyben a következő szabályokat elfogadja: Az egyes határozati javaslatok előterjesztői, valamint a jelenlévők által leadott szavazatok a jegyzőkönyvezés gyorsítása és pontossága érdekében az adott személy jelenléti íven és szavazólapon szereplő sorszáma szerint kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre. A határozati javaslatok számozása: TGY/"ülés időpontja"/" napirendi pont"/"határozati javaslat sorszáma adott napirenden belül" Napirendi pontonként először azon határozati javaslat kerül szavazásra bocsátásra, amelyet szavazólapja alapján a gyűlés összehívói, illetve a legnagyobb szavazati aránnyal rendelkező jelenlévő tett. Előterjesztést és hozzászólást szavazásra jogosult tehet. Ezen szándékát szavazólap feltartásával jelezheti. A szavazás a szavazólapok feltartásával történik. Jóváhagyják, hogy szavazni, és a gyűlésen hozzászólni csak megfelelő szavazólappal lehet, amely a gyűlés elején került kiosztásra, és amely tartalmazza a szavazás és jegyzőkönyvezés gyorsítása és pontossága érdekében az adott személy jelenléti íven szereplő sorszámát, valamint jelenléti ívben összesített általa képviselt alapterületet (ha) és szavazati jogát %-ban kifejezve, továbbá dr. Barna Kornél József aláírását. A gyűlésről egyidejűleg elektronikusan írott jegyzőkönyv készül, amely a gyűlés végén nyomtatásra és a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő személy által aláírásra kerül. A jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre a gyűlésen történt lényeges események, határozati javaslatok, határozatok, a szavazás eredménye, továbbá a napirendi pontok tárgyához kapcsolódó lényeges hozzászólások, nyilatkozatok. 

TGY/2021.04.06./2./3. sz. Határozat
A földtulajdonosi gyűlés a hirdetményben szereplő napirendi pontok tárgyalását és azok sorrendjét jóváhagyja. 

TGY/2021.04.06./3. sz. Határozat
A földtulajdonosi gyűlés az előterjesztett 2020. évi beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy a kifizetésre kerülő 2020. évi haszonbérleti díj 1150 HUF / hektár. 

TGY/2021.04.06./4. sz. Határozat
​​​​​​​A földtulajdonosi gyűlés az előterjesztett 2021/22. évi költségtervet elfogadja. A földtulajdonosi gyűlés a 2021. évtől kezdődően visszavonásig az éves haszonbérleti díjból 100 HUF / ha összeget elkülönít, amely összeg a földtulajdonosi közösség éves működésére, illetve a tulajdonosok érdekét szolgáló vadkárvédelemi célra használható fel. 

TGY/2021.04.06./5. sz. Határozat
A földtulajdonosi gyűlés a költségek csökkentése érdekében meghatalmazza a földtulajdonosi közösség képviselőjét, hogy vizsgálja meg a banki költségek csökkentésének lehetőségét, és a jelenlegi kondícióknál kedvezőbb ajánlat esetén a bankszámlavezetésre a jelenlegi szolgáltató helyett más pénzintézetet bízzon meg. 

 

Kiállítva: 2021. április 9. 

Hitelesítő: dr. Barna Kornél József 

 

További hirdetmények

helykitolto kép

Egyéni gazdaságok összeírása

2021. november 15. – december 15.
A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

A 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.

Tájékoztatás szálláshely minősítéssel kapcsolatban szálláshely-szolgáltatók részére

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. szeptember 1-jei hatállyal bevezette a szálláshely-minősítés intézményét. Az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi-és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
helykitolto kép

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.

Pályázati felhívás házi segítségnyújtás - gondozó munkakör betöltésére

Bánk Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  házi segítségnyújtás - gondozó munkakör betöltésére. 
helykitolto kép

Felhívás Bánk község településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk Önöket Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezési dokumentációjának közzétételéről.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1-2.§-a alapján Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés elektronikus úton történik.
Az elektronikus véleménynyilvánítás a ...

Pályázat pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére.

DTkH Nonprofit Kft ügyfélkapcsolati pont nyílik Rétság településen

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft. Rétság településen minden hónap harmadik péntekén 10:00-18:00 óra közötti időtartamban ügyfélkapcsolati pontot nyit meg a szolgáltatási területein élő lakosok és közületek részére.
helykitolto kép

Tájékoztató ebösszeírásról

Bánk község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak ...
helykitolto kép

Tapossa laposra! - A szelektív hulladék tömörítésének fontosságáról

Fontos előrelépés a hulladékkezelésében, hogy ma már minden háztartásból szelektíven is gyűjtik a szemetet, így azt újra lehet hasznosítani. Ha valóban felelősen gondolkozunk a környezetünk védelméről és megőrzéséről, akkor a szemét gyűjtését és tárolását is tudatosan kell végeznünk, annak érdekében, hogy az azt elszállító és feldolgozó szervezetek is hatékonyan, és valóban környezetbarát módon végezhessék a munkájukat.

Óvodai beiratkozással kapcsolatos részletes tájékoztató a 2021/2022 nevelési évre

A Bánki Törpe Óvoda sok szeretettel várja az óvodás gyermekeket. Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10.) EMMI határozatra hivatkozva a 2021/2022 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik (...)

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Bölcsődei ellátás igénylése

A szülők vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
helykitolto kép

Tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról 

2021. április 1-től az házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének rendszere módosul. 

Felhívás a településkép védelméről szóló helyi rendelet módosításának partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.
helykitolto kép

Kincskereső élménytábor 8-12 éves gyerekek számára Bánkon!

Bánk és környéke számos kincset rejteget a közelmúltból, és a távoli múltból.  A táborban ezekből szeretnénk ízelítőt adni neked: bekukucskálhatsz egy régen élt család otthonába, megismerheted hogyan éltek 100-150 éve a gyerekek, megmutatjuk a föld mélyének millió éves titkait, barlangok és víznyelők mesés világát.
helykitolto kép

Elektronikus fizetési szolgáltatás – tájékoztató

Tájékoztató és felhasználói útmutató az önkormányzathoz történő fizetési kötelezettségek elektronikusan történő teljesítéséről.

Lomtalanítás 2021.

A lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen,  maximum 2 m3 hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás  igénybevételére. 
helykitolto kép

Hulladékgyűjtési rend 2021. január - március

Bánk Község Önkormányzatának 2021. évi első negyedéves hulladékgyűjtési rendje

1

2 3

rendelési idő

H-P:
15:30-17:30

Szombat:
7:30-8:30

Vasárnap:
Zárva

elérhetőségek

Tel: 
+ 36 30 464 5021

E-mail:
emailcim@email.hu

A rendelő címe:
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 36.
 

© Bánk Község Önkormányzata - 2021