blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

Óvodai beiratkozással kapcsolatos részletes tájékoztató a 2021/2022 nevelési évre

Közzétéve: 2021-03-31

A Bánki Törpe Óvoda sok szeretettel várja az óvodás gyermekeket. 

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10.) EMMI  határozatra hivatkozva a 2021/2022 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik: 

Automatikusan felvételre kerül 2021. április 23-ig az intézménybe az a gyermek, aki 2021. augusztus  31-ig betölti a 3. életévét és Bánkon állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik,  valamint nem érkezett olyan jelzés, hogy a gyermeket másik óvodába íratták be a szülők. Telefonon vagy e-mailben keresse az intézményt 2021. április 31-ig az a szülő: 

 • akinek gyermeke 2021. szeptember 1. – 2021. december 31. között tölti be a 3. életévét és  igénybe kívánja venni az óvodai nevelést; 
 • aki Bánkon lakik, de nem a Bánki Törpe Óvodába iratkozik be, hanem másik óvodába;
 • aki nem Bánkon lakik, de a Bánki Törpe Óvodába kívánja beíratni gyermekét;
 • aki külföldön él gyermekével, és a gyermek ott teljesíti óvodai kötelezettségét. 

A gyermekek óvodába való felvétele történhet átvétellel, vagy óvodai jelentkezés útján is. A szülő  bármikor kérheti gyermeke felvételét, vagy átíratását egy másik óvodába. Az újonnan érkező  gyermekek felvétele a nevelési évben – amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan  történik. 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető  fel, azaz aki az év augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,  aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az óvoda  körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles gyermek  óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.) 

Az óvodás gyermekek beiratkozása 2021/2022-es nevelési évre 12/2021. (II.15.) számú Polgármesteri  Határozat alapján 2021. április 26-30. között elektronikusan vagy személyesen az óvodában (az  érvényes higiénés szabályok betartásával) történik. 
A felvételi kérelmet az alábbi email címre kell megküldeni: ovoda@bank-falu.hu 

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

Illetve ha igényli, hogy kiküldjük Önnek, jelezze a 06/30  677 2123 – as telefonszámon, vagy az óvoda@bank-falu.hu e– mail címen.

 

 

Beiratkozáshoz szükséges iratok/dokumentumok: 

 •  a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy annak másolata; 
 • a gyermek TAJ kártyája; 
 • a gyermek lakcímkártyája; 
 • a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája (ha tartózkodási cím nem  szerepel a lakcímkártyán, akkor védőnői igazolás szükséges az életvitelszerű bánki lakcímen  való tartózkodási helyről. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai napon is van lehetőség. (2021.  szeptember 01.)

Továbbá, aki rendelkezik: 

 • Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvéleménnyel; 
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal; 
 • Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozattal; 
 • Tartós betegségről szóló igazolással. 

Az óvoda felvételéről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodavezető a felvételek lezárásáról  levélben értesíti a szülőket. 

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított 15 napon belül a szülő  eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító  kérelmet – elbírálás céljából – az önkormányzat jegyzőjéhez továbbítja. 

Az óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti (EMMI  rendelet 20. § (2) bekezdés) továbbá akkor is, ha a gyermek óvodakötelezettségét nem a körzetes  óvodájában tölti, köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapján követő 15 napon belül az Oktatási  Hivatalt értesíteni. 

 

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem: 

Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a  harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson  vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét  szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét  betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól,  ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. Korm. rendelet 38/B.§-a  alapján az Nkt. 8.§ (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a megyei kormányhivatal  általános illetékességgel eljáró járási hivatala. 
A felmentési kérelem beadására a 2021/2022-es nevelési évre 2021. május 25-ig van lehetőség. 

 

Valentné Konopás Erzsébet, óvodavezető

További hirdetmények

helykitolto kép

Egyéni gazdaságok összeírása

2021. november 15. – december 15.
A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

A 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.

Tájékoztatás szálláshely minősítéssel kapcsolatban szálláshely-szolgáltatók részére

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. szeptember 1-jei hatállyal bevezette a szálláshely-minősítés intézményét. Az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi-és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
helykitolto kép

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.

Pályázati felhívás házi segítségnyújtás - gondozó munkakör betöltésére

Bánk Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  házi segítségnyújtás - gondozó munkakör betöltésére. 
helykitolto kép

Felhívás Bánk község településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk Önöket Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezési dokumentációjának közzétételéről.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1-2.§-a alapján Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés elektronikus úton történik.
Az elektronikus véleménynyilvánítás a ...

Pályázat pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére.

DTkH Nonprofit Kft ügyfélkapcsolati pont nyílik Rétság településen

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft. Rétság településen minden hónap harmadik péntekén 10:00-18:00 óra közötti időtartamban ügyfélkapcsolati pontot nyit meg a szolgáltatási területein élő lakosok és közületek részére.
helykitolto kép

Tájékoztató ebösszeírásról

Bánk község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak ...

A földtulajdonosi gyűlésen elfogadott határozatok - 2021. április 6.

Készült a 12553260 kódszámú FTK 2021. április 6. napján megtartott gyűlésén.
helykitolto kép

Tapossa laposra! - A szelektív hulladék tömörítésének fontosságáról

Fontos előrelépés a hulladékkezelésében, hogy ma már minden háztartásból szelektíven is gyűjtik a szemetet, így azt újra lehet hasznosítani. Ha valóban felelősen gondolkozunk a környezetünk védelméről és megőrzéséről, akkor a szemét gyűjtését és tárolását is tudatosan kell végeznünk, annak érdekében, hogy az azt elszállító és feldolgozó szervezetek is hatékonyan, és valóban környezetbarát módon végezhessék a munkájukat.

Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Bölcsődei ellátás igénylése

A szülők vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
helykitolto kép

Tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról 

2021. április 1-től az házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének rendszere módosul. 

Felhívás a településkép védelméről szóló helyi rendelet módosításának partnerségi egyeztetésére

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.
helykitolto kép

Kincskereső élménytábor 8-12 éves gyerekek számára Bánkon!

Bánk és környéke számos kincset rejteget a közelmúltból, és a távoli múltból.  A táborban ezekből szeretnénk ízelítőt adni neked: bekukucskálhatsz egy régen élt család otthonába, megismerheted hogyan éltek 100-150 éve a gyerekek, megmutatjuk a föld mélyének millió éves titkait, barlangok és víznyelők mesés világát.
helykitolto kép

Elektronikus fizetési szolgáltatás – tájékoztató

Tájékoztató és felhasználói útmutató az önkormányzathoz történő fizetési kötelezettségek elektronikusan történő teljesítéséről.

Lomtalanítás 2021.

A lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen,  maximum 2 m3 hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás  igénybevételére. 
helykitolto kép

Hulladékgyűjtési rend 2021. január - március

Bánk Község Önkormányzatának 2021. évi első negyedéves hulladékgyűjtési rendje

1

2 3

rendelési idő

H-P:
15:30-17:30

Szombat:
7:30-8:30

Vasárnap:
Zárva

elérhetőségek

Tel: 
+ 36 30 464 5021

E-mail:
emailcim@email.hu

A rendelő címe:
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 36.
 

© Bánk Község Önkormányzata - 2021